english version  
   
 

PROJEKT UDARAC
Izlo�ba
Glazbeni spot
Tribine
Razgovori
Promocija akcije

UDRUGA MOST

PLAYDRAMA
O predstavi

Kontakt

Impressum

Sponzoripo�etna stranicaPOZIV NA SUDJELOVANJE U IZLO�BENOM PROJEKTU �UDARAC�

Ovim vas putem pozivamo da sudjelujete u multimedijalnom projektu UDARAC kazali�ta PlayDrame i Udruge Most, koji �e od 17. do 25. rujna 2009. kroz razne umjetni�ke i dijalo�ke forme (kazali�na predstava, izlo�ba, glazbeni spot, predavanja i razgovori) odr�avati u Splitu, Hrvatska.
Cilj samog projekta je kriti�ki reagirati na rastu�u pojavu maloljetni�kog nasilja u Hrvatskoj, ali i �ire.
Naime, u posljednje dvije godine evidencije bilje�e pove�anje nasilja me�u maloljetnicima za �ak 20%. Brojke govore kako je svako �etvrto dijete bilo izlo�eno nekom obliku nasilja, a zabilje�eno je gotovo tisu�u prijava povrede prava djece.
Postavlja se pitanje i utjecaja medija na porast nasilja, pogotovo novih oblika nasilja koja se vr�e putem softwerskih tehnologija na internetu i putem mobilne telekomunikacije poput chata, sms-a, facebook-a i sl. Interesantan je podatak koji ka�e kako je u gradu Splitu tijekom 2008. godine 400 u�enika sudjelovalo u nekom od oblika nasilja.
U RH nema sustavnog otkrivanja rizi�nog pona�anja kod djece i maloljetnika iako je �etvrti razred osnovne �kole krajnje vrijeme kada prevencija mora po�eti. Ako uzmemo u obzir da se jedan od oblika nasilja nazvan �strukturalnim nasiljem� definira kao neodgovaraju�a ili nepostoje�a akcija dru�tva (dr�ave) taj nas podatak jo� vi�e zabrinjava.
Ba� zato s projektom �Udarac� �elimo apelirati na �iru dru�tvenu zajednicu i potaknuti ju na diskusiju, ali i aktivno sagledavanje mogu�ih rje�enja problema, van medijskog spektakularizma kao jedine reakcije.
Jer, naju�inkovitije mjere u sprje�avanju nasilja jesu u domeni prevencije odnosno u kvalitetnim preventivnim aktivnostima, u koje neupitno spada i stvarala�ka energija usmjerena na dijalog i �irenje tolerancije.

Vjeruju�i u simboli�ku snagu i potencijal vizualnih komunikacija, pozivamo sve umjetnike i dizajnere da svojim vizualnim alatima upute komentar �tovi�e kritiku nasilja, bilo da ga se dr�i uzrokom ili posljedicom, privatnim ili dru�tvenim svjedo�anstvom - globalnog ili lokalnog karaktera, istaknutim ili potisnutim u dru�tvu. Tako�er, eventualne vizije rje�enja i �ire kontekstualizacije osobito su dobrodo�le!
Dvije su mogu�e forme reakcije. S obzirom da je PLAKAT, i to onaj uli�ni, najeksplicitniji i najdemokrati�niji od svih formata javnog komuniciranja zami�ljeno je da upravo on bude nosioc vizualnog dijela programa, i to veli�ine 100x70 cm.
Vo�eni idejom anga�iranog plakata i otvorenog demokratskog zida (�dazibao�) s pristiglim �e plakatima organizatori oblijepiti za tu svrhu izvedenu i postavljenu privremenu konstrukciju, u centralnoj pje�a�koj zoni grada Splita, na dan premijerne izvedbe �Udarac� novog kazali�ta PlayDrama.
Uprkos vremenu razbuktalih medija i raznorodnim vrstama vizualnih komunikacija koje nas opkoljavaju, ULICA ostaje najupe�atljivijim komunikacijskim eterom u kojem pojedinac s drugim pojedincem i zajednicom izmjenjuje slu�ajnosti i namjernosti svoga prisustva. Kao mjesto privatnog i javnog, op�eg i pojedina�nog, ti�e se svakog gra�anina i slu�ajnog prolaznika, pa i susret s glasom plakata predstavlja jednaku mogu�nost za susret s onim o �emu plakat govori.

Va�u poruku je mogu�e odaslati i u formi postoje�eg ili novog VIDEO rada, u kriti�kom suodnosu sa �irom problematikom nasilja, ali i vezanim za specifi�nosti adolescentskog formativnog i prijelaznog razdoblja. Videoprogram �e biti predstavljen u Galeriji Konzervatorskog odjela u sredi�tu Splita, usporedno s kazali�nom izvedbom drame �Udarac� i postavom uli�ne plakatne instalacije.

Molimo autore da se odazovu ovoj akciji i da svoje plakate u TIF formatu rezolucije 300 dpi na CD-u i po mogu�nosti isprint plakata od 100x70 cm, kao i videoradove na DVD-u po�alju do
20. kolovoza na adresu Udruge. Napominjemo da slanjem isprintanog plakata� postajete donatorom izlo�be, �to uvelike olak�ava nadu organizatora u �to ve�i i glasniji odaziv.

Unaprijed zahvaljujemo!

UDRUGA MOST
Zlodrina poljana 4
21000 Split
Hrvatska

Voditeljice izlo�benog programa:

Du�ka Boban
Ivana Me�trov