Child-friendly JT: Pravo maloljetnika na informiranje, prevođenje i tumačenje u kaznenom postupku: razvoj pravosudnih alata za djecu.

Cilj projekta Child-friendly JT, kojeg koordinira Fundación Diagrama Intervención Psicosocial (Španjolska) jest da pridonese ispravnoj provedbi direktiva 2012 / 13 / EU (o pravu informiranja u kaznenom postupku), 2010 / 64 / EU (o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenom postupku) i (EU) 2016 / 800 (o proceduralnim zaštitnim mjerama za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenom postupku). Projekt se provodi kako bi se promicalo pravosuđe prilagođeno djeci, poboljšavajući razumijevanje informacija u kaznenom postupku koje se pružaju maloljetnicima u sukobu sa zakonom i njihovim roditeljima/nositeljima roditeljske odgovornosti.

Navedeni ciljevi će se postizati tako što će se prethodno procijeniti potrebe na razini države Hrvatske; informativnom kampanjom i materijalima za maloljetnike i za roditelje/nositelje roditeljske odgovornosti a pritom koristeći jezik koji je primjeren djeci; prilagodbom takvog sadržaja na 24 službena jezika EU i 3 jezika najčešće prisutniH u okviru europskih sustava maloljetničkog pravosuđa a države nisu dio EU-a; pilotiranjem utjecaja informacija i širenja materijala.

fundacion diagrama hope for children iijo

eu

idc

sapi

udruga-most-black

English version:

Child-friendly JT: The right of minors to information, translation and interpretation in criminal proceedings: development of child-friendly justice tools

The aim of the project Child-friendly JT, co-ordinated by Fundación Diagrama Intervención Psicosocial (Spain), is to contribute to the correct implementation of Directives 2012 / 13 / EU (on the right of information in criminal proceedings), 2010 / 64 / EU (on the right to interpretation and translation in criminal proceedings) and (EU) 2016 / 800 (on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings). The project was established to promote child friendly justice by improving the understanding of the information given to minors in conflict with the law and their parents/holders of parental responsibility in criminal proceedings.

These objectives will be achieved through national needs assessment; information campaign and materials for minors and for parents/holders of parental responsibility using a child-friendly style of communication and plain language; adapting such contents into the 24 official languages of the EU and 3 non-community languages most present within the European Juvenile Justice Systems; piloting the impact of the information and disseminating materials.

The project is co-funded by the EU (Ref.JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-06)