Završetak projekta „Medijacija nije meditacija 3 – aktivni u rješavanju problema“

Završen je projekt „Medijacija nije meditacija 3 – aktivni u rješavanju problema“. Glavni cilj projekta bio je jačanje kapaciteta stručnjaka te studenata humanističkih studija koji rade s mladima s problemima kroz cikluse radionica medijacije, socijalnih vještina te predavanja; jačanje individualnih kapaciteta djece i mladih u riziku i s problemima u ponašanju savjetovanjem i ciklusom radionica medijacije i socijalnih vještina; jačanje individualnih kapacitete učenika viših razreda Osnovne škole Pojišan kroz ciklus radionica medijacije i socijalnih vještina.

Osnovni ciljevi su ostvareni kroz organiziranu edukaciju osnovnog i naprednog seminara medijacije za stručnjake na kojem su sudionici dobili nove alate za rad te su stekli neka nova znanja o medijaciji kao procesu nenasilnog rješavanja problema. Djeca i mladi u riziku i s problemima u ponašanju su ojačali individualne kapacitete kroz savjetodavni rad te kroz ciklus radionica socijalnih vještina. Učenici viših razreda Osnovne škole Pojišan kroz ciklus radionica medijacije i socijalnih vještina su ojačali individualne kapacitete. Studenti su stekli znanja o medijaciji kroz ciklus predavanja. Na kraju samog projekta održane je okrugli stol o medijaciji na kojem su stručnjaci iznosili svoja iskustva o korištenju alata medijacije u svakodnevnom radu s djecom i mladima te o afirmaciji medijacije u zajednici kao modela mirnog rješavanja sukoba.

Zahvaljujemo svim partnerima u provedbi projekta, Forum za slobodu odgoja i Osnovna škola Pojišan. Veselimo se budućoj suradnji na drugim projektima!

Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

/logo most-702551c3e.jpg          /mzo logo-28b04f075.jfif /forum-595edd152.png /logo pojišan-0ccc2578e.jfif