Projekt „Lokalne priče - put prema ljudskim pravima“

Nositelj: MMH

Partneri: Udruga MoSt, Nansen dijalog centar, Udruga Igra, Centar za edukaciju,savjetovanje i istraživanje (CESI)

Financiranje: EU

Udio sredstava za udrugu MoSt: 12.700,00 (za 2017.)

Trajanje: 4.11.2015.- 6.5.2017.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt “Lokalne priče: put prema ljudskim pravima” (“Local stories: portal to acess to human rights”) je projekt financiran od strane Europske unije kroz predpristupne (IPA) fondove i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sredstva za provedbu projekta osigurana su kroz grant shemu IPA 2012 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“. Projekt je usmjeren na jačanje, razvoj i umrežavanje organizacija civilnog društva i neformalnih inicijativa koje se bave zaštitom ljudskih prava i ranjivih skupina na lokalnoj i nacionalnoj razini. Na taj način, kroz proces osnaživanja udruga, ujedno se osigurava bolji pristup zaštiti i promociji ljudskih prava na lokalnoj i nacionalnoj razini.